Werkwijze

Vertrouwelijke informatie

Aanmelden en kosten

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden. U heeft een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Bij het aanmelding zijn er de volgende gegevens nodig om u te kunnen inschrijven: 

In onderling overleg wordt dan bekeken of en hoe wij u van dienst kunnen zijn. Er kan dan ook een eerste afspraak worden gemaakt, of u wordt op de wachtlijst geplaatst.

Met ingang van 2014 kunt u behandeld worden in zgn. 3 echelons: huisartsenzorg, Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Specialistische GGZ (S-GGZ). Als u last hebt van psychische klachten, dan kunt u zich bij uw huisarts melden. Lichte problemen kunnen direct bij uw huisarts behandeld worden door zgn. POH-GGZ, een assistent(e) aan de huisartspraktijk gekoppeld, die is geschoold in screening en behandeling van psychische problemen (onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts). Voor de behandeling in de andere twee echelons moet uw huisarts het vermoeden hebben, dat u aan een psychische stoornis lijdt (vlg DSM-V systematiek). De huisarts moet dan inschatten of u binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of Specialistische GGZ (S-GGZ) geholpen kunt worden.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Binnen de GB-GGZ vallen mensen met lichte tot matige psychische problemen en mensen met stabiele chronische problematiek. De zorgzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt. De GB-GGZ bestaat uit vier zorgcategorieën: Kort, Middellang, Intensief en Chronisch. Indien u een naturapolis heeft bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben afgesloten, dan worden GB-GGZ- behandelingen vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. Indien u een naturapolis heeft en wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten, dan ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u 60 % tot 80 % vergoed. Vraag bij uw verzekeraar zelf na welk percentage berekend wordt. Indien u een restitutiepolis heeft en wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten, hebt u recht op volledige vergoeding vlg. de zgn. 'marktconforme' regel.

Specialistische GGZ (S-GGZ)

Onder de S-GGZ (voorheen tweedelijns psychotherapie genoemd) vallen de mensen die veelal langduriger zorg nodig hebben en kampen met ernstige psychische problemen. De kosten van psychotherapie worden door de ziektekostenverzekering vergoed volgens de zgn. DBC (Diagnose Behandel Combinatie) systematiek. U hoeft daarvoor geen extra aanvullende verzekering af te sluiten. De kosten worden rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Houd u er echter rekening mee, dat de zorgverzekeraar de DBC declaratie van de psychotherapeut verrekent met het eigen, verplichte risico van de basisverzekering.

Wanneer u een naturapolis heeft bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben afgesloten, dan wordt de behandeling vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering.

Indien u een naturapolis heeft bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u 60 % tot 80 % vergoed. Vraag bij uw verzekeraar zelf na welk percentage berekend wordt. Indien u een restitutiepolis heeft en wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten, hebt u recht op volledige vergoeding vlg. de zgn. 'marktconforme' regel.

Ik heb in 2019 contracten voor GB-GGZ en S-GGZ met de volgende ziektekostenverzekeraars:

- CZ, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Ohra
- Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Achmea, IAK, Avitae, De Friesland
- DSW, Stad Holland, a.s.r.: De Amersfoortse, Ditzo
- Zorg en Zekerheid, ONVZ, VvAA, PNO, Eno, Salland, HollandZorg, ZorgDirect
- Menzis, Anderzorg
- Caresq


Ik heb in 2019 geen contracten voor GB-GGZ en S-GGZ met de volgende ziektekostenverzekeraars:

- Coöperatieve VGZ: VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, Zekur, Zorgzaam. SZVK

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 98 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Voor de GB-GGZ zie link:
Generalistische_basis_ggz.pdf

Voor de S-GGZ zie link:
TB_REG_17600_02__Gespecialiseerde_ggz_2017.pdf

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Per 1 januari 2008 declareren psychotherapeuten de zorg niet meer per sessie maar in de vorm van een DBC-declaratie. Het DBC-tarief geldt voor de totale behandeling, gerekend vanaf de aanmelddatum tot en met de afronding (eindrapportage aan de huisarts). In de DBC wordt zowel directe als indirecte tijd ingevoerd c.q. meegerekend. Directe tijd is de tijd die u met uw behandelaar in de spreekkamer doorbrengt en de tijd die de behandelaar besteedt aan telefonisch en/of e-mailcontact. Indirecte tijd bestaat uit verslaglegging, overleg, intervisie en dergelijke.

Verplicht Eigen Risico

Voor de basisverzekering van alle verzekerden vanaf 18 jaar geldt een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico is van toepassing voor onderzoek en behandeling binnen zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. In 2018 bedraagt dat eigen risico €385; over onze declaratie betaalt u dus maximaal €385 per kalenderjaar (indien u geen andere medische kosten bij andere specialisten eerder gemaakt heeft; dan is het Eigen Risico bij u niet meer van toepassing)). Het eigen risico wordt aangesproken in het jaar waarin de behandeling start. Indien uw behandeling na een jaar wordt verlengd, zal uw zorgverzekeraar opnieuw het eigen risico bij u in rekening brengen; de vervolgbehandeling start 1 dag na het indienen van de eerdere declaratie en die datum is dus bepalend voor het kalenderjaar/ het eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor onderzoek en behandeling binnen de GB-GGZ en de S-GGZ geldt in 2018 geen eigen bijdrage.

Zelf betalen

Mocht u de behandeling niet door de ziektekostenverzekeraar willen laten vergoeden, of sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeringen vergoed (zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, partner-relatie- gezinsproblematiek, of werk gerelateerde problematiek), dan kunt u uiteraard voor de behandeling toch bij mij terecht, maar u betaalt dan de kosten zelf. Mijn praktijktarief bedraagt € 98,00 per individuele sessie van 45 min. en € 165,00 per relatie of gezinssessie van 60-75 min. In dat geval heeft u geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

Kosten voor te laat afgemelde afspraken (no show)

Wij brengen u € 25 in rekening indien u niet minimaal 24 uur van tevoren een afspraak hebt afgemeld of gewijzigd. Of als u op de afspraak niet verschenen bent.

Algemene betalingsvoorwaarden

- Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen behandelaar en de cliënt.
- De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
- Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
- Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
- Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
- Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.